پیچیده ترین فعالیت در پروژه های صنعتی، فاز اجرای این گونه پروژه های می باشد. دلایل متعددی من جمله شرایط منحصر به فرد هر پروژه، الزامات کیفی پروژه ها، شرایط اجرای پروژه، شرایط متفاوت قراردادهای اجرا، تعداد بسیار فعالیتهای اجرا از خردترین آنها تا فعالیتهای کلان و … در این سختی تاثیر گزار هستند. اما دو فاکتور پیچیدگی روابط فعالیت های مختلف در فاز اجرا و تعداد زیاد فعالیت های این فاز را می توان به عنوان مهمترین فاکتورهای تاثیر گزار در این پیچیدگی نام برد.
به همین دلیل برخورداری از یک نرم افزار جامع در فاز اجرای پروژه های صنعتی که بتواند فعالیت های مختلف اجرای پروژه را مدیریت کند و مهمتر اینکه روابط این فرایندها را درک کند، میتواند کمک غیر قابل انکاری به رفع چنین پیچیدگی هایی و مدیریت اجرای پروژه باشد.
زیر سیستم مدیریت فرآیندهای فاز اجرای نرم افزار مدیریت اجرای پروژه های صنعتی ستیا با داشتن ماژول های مخصوص دیسیپلین های مختلف پروژه و مدیریت کلیه فرآیندها و فعالیت های فاز اجرا و همچنین درک روابط بین این فعالیت ها، ابزاری قوی برای مدیریت اجرای پروژه های صنعتی می باشد.
OurProjects

ماژول های زیر سیستم مدیریت فرآیندهای فاز اجرای پروژه های صنعتی

1

ماژول مدیریت فرآیندهای مهندسی کارگاهی (دفتر فنی)
مدیریت کلیه فرآیندهای مهندسی کارگاهی پروژه (دفاتر فنی کارگاه) مانند مدیریت اطلاعات جداول استاندارد پروژه، اطلاعات خطوط، نقشه های آیزومتریک، اسپول ها، سرجوش ها، تجهیزات مکانیکال، ساپورت ها، کالای پروژه و باقی دیسیپلین های پروژه.

 

3

ماژول مدیریت فرآیندهای کالا در فاز اجرا
این ماژول به عنوان یکی از زیر سیستم های نرم افزار مدیریت پروژه های صنعتی، یک سیستم مدیریت اطلاعات و فرآیندهای کاری می باشد که به منظور کنترل، راهبری و مستند سازی کلیه فرآیند ها و فعالیت های اجرایی مرتبط با کالا در فاز اجرای پروژه های بزرگ صنعتی تولید شده است.
5

ماژول مدیریت فرآیندهای اجرای پایپینگ
این سیستم با دریافت اطلاعات خروجی فاز مهندسی پروژه و اطلاعات موجود در نقشه های آیزومتریک از ماژول مدیریت فرآیندهای مهندسی کارگاهی، کلیه فرآیندهای کاری موجود در این حوزه را تا مرحله پیش راه اندازی کنترل و مدیریت می نماید. از قبیل فرآیندهای فیت-آپ، جوش، انجام تست های غیر مخرب، عملیات حرارتی، تست فشار، رنگ و پوشش سر جوشها، اسپول ها و خطوط پروژه.
7

ماژول مدیریت فرآیندهای اجرای مکانیکال
دریافت، ذخیره و مدیریت کلیه اطلاعات پایه تجهیزات مکانیکال پروژه و مدیریت فرآیندهای نصب این تجهیزات مطابق ITP پروژه از جمله وظایف این ماژول می باشد. همچنین در ارتباز با ماژول کالای پروژه، مدیریت اطلاعات و فرآیندهای کالای تجهیزات مکانیکی پروژه را نیز برعهده دارد.
9

ماژول مدیریت فرآیندهای اجرای سازه های فلزی و غیر فلزی
اجرای سازه های فلزی و غیر فلزی پروژه به عنوان یکی از اصلی ترین فرآیندهای فاز اجرای پروژه از منظر یکی از فعالیت های پیشگیرانه فرایندهای پایپینگ و مکانیکال از اهمیت بسیاری برخوردار است. همچنین ارتباط این فرآیند با فرآیندهای پایپینگ و مکانیکال پیچیدگی های خاص خود را در پروژه ایجاد میکند. مدیریت اطلاعات پایه، فرآیندهای اجرا و ارتباطات این دیسیپلین با دیسیپلین های دیگر پروژه بر عهده ماژول مدیریت فرآیندهای اجرای سازه های فلزی و غیر فلزی ستیا می باشد.
2

ماژول سه بعدی استخراج اطلاعات پایپینگ
این ماژول قابلیت انجام کلیه فرآیندهای مهندسی کارگاهی مرتبط با خطوط پایپینگ را در محیطی سه بعدی و کاربری آسان در اختیار پرسنل دفتر فنی قرار می دهد. این ماژول به واسطه ایمپورت اتوماتیک مدل سه بعدی خطوط پروژه از نرم افزار های طراحی پایپینگ، سرجوش گذاری و اسپول بندی اتوماتیک، استخراج کامل اطلاعات خطوط پروژه، سرجوش ها، اسپول ها، متریال هرخط، طول برش های هر متریال و …، تاثیر بسیاری در تسریع فرآیند های مهندسی کارگاهی، اطمینان از صحت اطلاعات و کاهش هزینه های این بخش خواهد داشت.
4

ماژول مدیریت فرآیندهای اجرای سیویل
این ماژول وظیفه مدیریت اطلاعات پایه و فرآیندهای اجرای دیسیپلین سیویل پروژه را بر عهده دارد.

 

6

ماژول مدیریت فرآیندهای اجرای ساپورت پایپینگ
مدیریت اطلاعات پایه ساپورت ها از جمله کد، تیپ، کالای مورد نیاز و … و همپنین اطلاعات فرآیندهای اجرای ساپورت از جمله ساخت و نصب و همچنین مدیریت ساپورت های پروژه در فرآیند تست پکیج از جمله قابلیت های این ماژول می باشد.
8

ماژول مدیریت فرآیندهای اجرای برق و ابزار دقیق
نظر به پیچیدگی، حجم و تعدد نوع اطلاعات موجود در دیسیپلین برق و ابزار دقیق پروژه که این دیسیپلین را در زمره فرآیندهای مشکل پروژه قرار میدهد، ماژول مدیریت فرآیندهای اجرای برق و ابزار دقیق انجام فرآیندهای مرتبط با اجرای این دیسیپلین را مدیریت و کنترل می نماید.
10

ماژول مدیریت فرآیندهای اجرای مخازن
این ماژول یک سیستم مدیریت اطلاعات و فرآیندهای کاری می باشد که به منظور کنترل، راهبری و مستند سازی کلیه فرآیند ها و فعالیت های اجرایی در اجرای مخازن پروژه های بزرگ صنعتی تولید شده است. این سیستم با دریافت اطلاعات خروجی فاز مهندسی پروژه و اطلاعات موجود در نقشه های ساخت از ماژول مدیریت فرآیندهای مهندسی کارگاهی، کلیه فرآیندهای کاری موجود در این حوزه را تا مرحله پیش راه اندازی کنترل و مدیریت می نماید. از قبیل فرآیندهای فیت-آپ، جوش، انجام تست های غیر مخرب، عملیات حرارتی، تست فشار، رنگ و پوشش سر جوشها، اسپول ها و خطوط پروژه.

Wordpress themes at GFXFree